Srodek gasniczy halon

Pożary, które zapadają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej.
Parę podaje się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny wówczas stanowić miejsca szczelne.
Para jako sposób gaśniczy tzw. “steam fire extinguishing” na otwartych powierzchniach nie zapewne stanowić wykorzystana, ze względu na jej znacznie niski ciężar właściwy, co tłumaczy się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest prawie aktywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których używa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.
Ten środek gaśniczy wykorzystuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w produktu kontaktu z wodą.

Para wodna może istnieć zarówno wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym szczególnie ekonomiczne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zasięgu strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zdecydowanie dużo efektywny przy zastosowaniu pary nasyconej, która obsługiwana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.