Ryczalt i kasa fiskalna

Na pole Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupy Europejskiej, a używanego w miejscu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wejścia w działanie dyrektywy ATEX wszystkie tego rodzaju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX i być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przydatna do sprzętów będących własne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu dobrzy można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy oraz osób odpowiedzialnych.