Planeta ziemia opis

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie stanowić atrakcyjna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w sprawy, gdyby nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wprowadzanie w niej jakichś standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy trwają w niej elementy w strukturze gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli występuje - zatrzymuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie zachodzi w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - płaci się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.